Monday, August 25, 2014

෴දරුවාගේ අකුරු කියවන අවස්ථාවට ස්ත්‍රෝත්‍ර෴


ගිය වතාවේ දරුවෙක්ට නිවැරදි ලෙස අකුරු කියවන්නේ කොහොමද ඒ සඳහා අනුගමනය කලයුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද කියා මා පල කල ලිපියට ගොඩක් හොඳ ප්‍රථිචාර ලැබුනා. ඒක කියවන්න බැරි වුනා නම් මෙතනින් ගිහින් ඒක කියවලා එන්න. ඉතින් එදා ලිපියේ ඉතුරු ටික ඒ කියන්නේ පොරොන්දු වුන විදිහටම ගණ දෙවියන්ට හා සරස්වතී මෑණියන්ට කියන ස්ත්‍රෝත්‍ර කීපයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නයි අද ලෑස්ති වෙන්නේ. බොහෝ ස්ත්‍රෝත්‍ර අතරින් බලගතු ඒ වගේම ආධුනිකයෙක්ට වුනත් වචන උච්චාරනය කරගන්න පහසු වෙන විදිහට ලියවුනු ස්ත්‍රෝත්‍ර කීපයක් තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තුව. ඉතින් තව පරක්කු නොකර අපි ඒ ස්ත්‍රෝත්‍ර බලමු.ගණ දෙවියන් සඳහා කෙටි ස්ත්‍රෝත්‍රයක් 

වක්‍ර තුණ්ඩ මහා කාය
සූර්ය කෝටි සමාප්‍රභාම්
නිර්විග්නම් කුරුමේ දේව
සර්ව කාරේ සුසර වදාම්

තවත් ස්ත්‍රෝත්‍රයක් 

ඕම් ශ්‍රී ගණේෂාය නමහඃ ෴ නාරද වුවාච ෴

ප්‍රණම්ය සිරසා දේවම් ෴ ගෞරී පුත්‍රම් විනායකම්෴
භක්තාවාසම් ස්මරේන්නිත්‍යම්෴ ආයුඃකාමාර්ථ සිද්ධයේ෴

ප්‍රථමං වක්‍රතුණ්ඩම් ච ෴ ඒකදන්තම් ද්විතීයකම්෴
තෘතීයම් කෘෂ්ණපිංගාක්ෂම්෴ ගජවක්ත්‍රම් චතුර්ථකම්෴

ලම්භෝදරම් පංචමම් ච ෴ ෂෂ්ටම් විකටමේව ච ෴
සප්තමම් විග්ණරාජම් ච ෴ ධූම්‍රවර්ණම් තථාෂ්ඨමම් ෴

නවමම් බාල චන්ද්‍රමම් ච ෴ දශමම් තු විනායකම් ෴
ඒකාදශම් ගණපතිම් ෴ ද්වාදශම් තු ගජාණනම් ෴

ද්වාදශයිස්ථානි නාමානි ෴ ත්‍රිසන්ධ්‍යම් යඃ පඨේත් නරඃ ෴
න ච විග්න භයං තස්‍ය ෴ සර්ව සිද්ධි කරම් පරම් ෴

විද්‍යාර්ථී ලභතේ විද්‍යාන් ෴ ධනාර්ථී ලභතේ ධනම් ෴
පුත්‍රාර්ථි ලභතේ පුත්‍රාන් ෴ මෝක්ෂාර්ථී ලභතේ ගතිම් ෴

ජපේ ගණපතිස්තෝත්‍රම් ෴ ෂඩ්භිර්මා සන් ඵලම් ලභේත් ෴
සංවත්සරේන සිද්ධිම් ච ෴ ලභතේ නාත්‍රා දශම්ශය ෴

අෂ්ඨභ්‍යෝ බ්‍රාහ්මණේභිෂ් ච ෴ ලිඛිත්වායඃ සමර්පයේත්
තස්‍ය විද්‍යා භවේත් සර්වාඃ ෴ ගණේෂස්‍ය ප්‍රසාදතා෴

ඉති ශ්රී‍ නාරද පුරාණෛඃ ෴ ශංකස්ථ නාශනම් ෴
නාම ශ්‍රී ගණපති ස්තෝත්‍රම් ... සම්පූර්ණම් ෴෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴-෴

සරස්වතී මෑණියන් සඳහා කෙටි ස්ත්‍රෝත්‍රයක්. 

සරස්වතී මහා දෙවී  වීණා පුස්ථක ධාරිනී  
හංසවාහිනී සමායුත්තේ   විද්‍යා දානං කුරූ මම  
සරස්වතී භජං මයිහං වරදේව කාමරූපනේ  
විද්‍යාරබ්බං කරිස්සාමී සරස්වතී භජම්ස්තු මේ   

තවත් ස්ත්‍රෝත්‍රයක්

සරස්වතී මහාභද්‍රා, මහාමයා වරප්‍රදා
ශ්‍රීප්‍රදා පද්මනිලයා, පද්මාක්ශී පද්මවක්ත්‍රගා
ශිවානුජා පුස්ථකධෘත්, නාන මුද්‍රා රමාපරා
කාමරූපා මහාවිද්‍යා, මහාපාථක නාශිනී

මහාශ්‍රයා මාලිනී ච, මහාභෝගා මහාභුජා
මහාභාගා මහෝසාහා, දිව්යංගා සුර්වන්දිතා
මහාකාලී මහාපාශා, මහාකාරා මහංකුශා
සීතාච විමලා විශ්වා, විද්‍යුන්මාලා ච වෛශ්නවී

චන්ද්‍රිකා චන්ද්‍ර වදනා, චන්ද්‍රලේඛා විභූශිතා,
සාවිත්‍රී සුරසා දේවී, දිව්යා-ලංකාරභූශිතා.
වාග්දේවී වසුධා තිව්රා, මහාභද්‍රා මහාබලා
භෝගදා භාරතී භාමා, ගෝවින්දා ගෝමතී ශිවා

ජටිලා වින්ද්‍ය-වාසා චා, වින්ද්‍යාචල විරාජිතා
චන්ඩිකා වෛශ්නවී බ්‍රාහ්මී, බ්‍රහ්ම-ඥානේ කසාධනා
සෞධාමිනී සුධාමූර්තී, සුභද්‍රා සුර-පූජිතා,
සුවාසිනී සුනාසා චා, විනිද්‍රා පද්මලෝචනා.

විද්‍යාරූප විශාලාක්ශී, බ්‍රහ්ම ජයා මහාබලා
ත්‍රෛමූර්තී ත්‍රිකාලග්න්‍යා ත්‍රිගුනා ශාස්ත්‍ර රූපිනී
ශුම්බා-සුර-ප්‍රමතිනී. ශුබදා ච සවරාත්මිකා,
රක්ත-බීජ නිහන්ත්‍රී චා, චාමුන්ඩා චාන්ද්‍රිකා තථා

මුන්ඩ කාය-ප්‍රහරණා, ධූම්‍රලොචන-මර්ධනා
සර්වදේව-ස්-ස්ථුතා සෞම්‍යා, සුරාසුර නමස්කෘතා
කාලරාත්‍රී කලාධාරා, රූප සෞභාග්‍ය-ධායිනී
වාග්දේවී ච වරාරෝහා, වරාහි වාරිජාසනා.

චිත්‍රාම්බරා චිත්‍රගන්ධා, චිත්‍ර-මාල්‍යා විභූශිතා
කාන්තා-කාමප්‍රදා වන්ද්‍යා, විද්‍යා-ධර සුපූජිතා
ශ්වේතා-මනා නීලභුජා, චතුර්වර්ග-ඵලප්‍රදා.
චතුරාමන සම්‍රාජ්‍යා, රක්තමධ්යා නිරංජනා.

හංසාසනා නීලජංඝා, බ්‍රහ්ම විශ්නූ ශිවාත්මිකා
ඓවම් සරස්වතී දේව්යා, නාම්-නාම් අශ්ටෝත්තරම් ශථම්
ඉතී ශ්‍රී සරස්වතී ශතනාමාශ්ටෝත්තරම් සම්පූර්ණම්

ඕම් ශාන්ති.., ශාන්ති.., ශාන්තිඃ... 


මේ සරස්වතී මෑණියන් හා ගණ දෙවියන් උදෙසා රචනා වී ඇති බලවත් ස්ත්‍රෝත්‍ර කීපයකි. දරුවාට අකුරු කියවන අවස්ථාවේදී මේ ස්ත්‍රෝත්‍ර භාවිතයෙන් යහපත් ප්‍රථිපල අත් කරගත හැක


වෛදික ජ්‍යොතිෂවේදී
ධනුෂ්ක අබේරත්න
+94755 004 166

No comments:

Post a Comment